Mer tillväxt

Torsdag den 30 januari 2014

Idag har jag varit i Luleå. Jag var med på ett seminarium där Invest in Norrbotten och Swedish Lapland tillsammans anordnade en spännande och intressant dag som handlade om hur vi tillsammans kan jobba så att vi skapar fler arbetstillfällen och att vi tillsammans skapar förutsättningar för att fler besökare och invånare vill komma till Norrbotten och Swedish Lapland.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet

Onsdag den 29 januari 2014

Mötet med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund fortsatte i Gällivare. Vi pratade samverkan kring lönesystem och löneadministration. Vi pratade om att jobba genemsamt vad gäller marknadsföring, rekrytering och annonsering. Vi har alla stora utmaningar vad gäller invånarantal och att hitta medarbetare till olika jobb inom våra olika kommuner.

Vi diskuterade även samverkan kring HVB-hem (Hem för vård eller boende). Alla vi fyra kommuner har medborgare som finns i HVB-hem på andra orter och vi betalar stora summor för detta. Behovet är stort och det skulle kunna vara ett bra samverkansområde att satsa gemensamma resurser på att göra detta i egen regi.

Vi pratade även IT-frågor. Det är komplecerade och viktiga frågor. Det skulle kunna vara en viktig poäng att våra fyra olika kommuner samverkar mer inom detta område och att vi tillsammans jobbar fram en gemensam IT-strategi.

Jag hade också ett möte i frågan om Sápmi Awards innan jag åkte tillbaka till Jokkmokk. Där hade vi ett möte i jämställdhetsgruppen. Vi slog då fast att vi tack vare en graviditet byter processledare. Vi gick igenom lite olika frågor kring hur detta arbete ska genomföras under året. Vi kommer att starta den 8 mars.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen och därefter fick jag av socialchefen en genomgång av olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflyttning och samverkan

Tisdag den 28 januari 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan var jag med på ett samrådsmöte i Focus Jokkmokk.

Därefter åkte jag till Gällivare. Där var jag med på en kommunchefsträff där kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund (LKF) – alltså Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk – träffades tillsammans med kanslichefen inom LKF. Vi fortsatta att pratade kring frågor om var i våra organisationer vi kan samverka mellan våra olika kommuner.

Syftet med att samverka är att vi kan bli mindre sårbara och att vi eventuellt kan sänka kostnaderna. Och det är också ett bra sätt att höja kompetensen inom det område där vi samverkar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förstudie om en eventuell gruvetablering

Måndag den 27 januari 2014

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på årets första möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Första ärendena berörde kultur- och fritidsnämndens områden. Bland annat diskuterades bygdemedelsfrågor och den nya kulturskolan som nu är igång.

Frågan om bibliotekslokaler i Vuollerim diskuterades. Kultur- och fritidschefen, skolchefen och fastighetschefen fick i uppdrag att tillsammans diskutera denna fråga så att det blir bra ur ett koncernperspektiv.

Vi pratade sedan om ett ärende gällande lokaler för asylboende för ensamkommande ungdomar. Vi fortsatte sedan med andra fastighetsfrågor. Det handlade om industrihuset Tranan, Folkets Hus, gamla skolan i Porjus och Hotell Gästis. En fråga om ridhuset och nyckellösningar diskuterades också.

Ett ärende kring förtydligande om upphandlings- och inköpspolicyn behandlades och lönerevisionen 2014 diskuterades.

Vi gick igenom den strategiska planen och de särskilda uppdragen samt vem som ska vara anvarig för vad avseende de särskilda uppdragen. Ett ärende om måluppfyllelse för år 2013 gicks också igenom.

Vi pratade om en förstudie kallad ”Tillväxt Jokkmokk”. Det handlade om en förstudie om hur en eventuell gruvetablering kommer att påverka Jokkmokks kommun på olika sätt. Frågan om en delfinansiering i frågan om Jokkmokk som Matlandethuvudstad år 2014 diskuterades.

En revisionsrapport kring frågan om hur bygdemedlen används i Jokkmokks kommun behandlades och frågan om hur många ledamöter det ska finnas i kommunfullmäktige diskuterades. Kommunledningskontorets verksamhetsplan behandlades och medel föreslogs avsättas för att arbeta vidare med jämställdhetsfrågor i Jokkmokks kommun.

Arvodesreglementet och delegationsordningen gicks igenom och vi diskuterade kring rutiner om verkställda beslut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatförändringar och gruvdrift påverkar renskötseln

Fredag den 24 januari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där fick vi lyssna på renskötaren Mats Peter Åstot som berättade om renskötseln och de utmaningar som finns just nu. Vi fick en mycket bra beskrivning av hur effekterna av klimatförändringar påverkar renskötseln negativt. Vi fick även ta del av hur en eventuell gruvetablering i Kallak också påverkar renskötseln negativt.

Sedan var jag på ett möte med personalchefen och en konsult gällande frågor kring arkiv, systemdokumentation, arbetsmiljö och liknande. Därefter var jag med på ett möte kring Sápmi Awards och hur vi ska jobba vidare med den frågan.

Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen där vi gick igenom läget i bokslutsarbetet för år 2013 och även lite praktiska frågor gällande budget 2014 och förutsättningar inför år 2015.

På eftermiddagen hade jag ett möte med personalchefen om olika aktuella frågor. Därefter hade jag ett telefonmöte med arkitekten som bland annat jobbar med LávvuHotel. Vi planerar ett möte och en genomgång i den frågan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäkringskassan saknas i Jokkmokk

Torsdag den 23 januari 2014

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan hade jag ett möte med utvecklingscheferna. Därefter gick jag till arbetsförmedlingens lokaler i Jokkmokk. Där var vi sju representanter från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket, landstinget och Jokkmokks kommun som träffades och jobbade med ett avtal som ska reglera olika rutiner mellan våra olika myndigheter i frågor som rör nyanlända.

Det känns jättebra att vi kan samlas och reda ut en massa saker som lätt kan hamna mellan våra olika myndigheters stolar.

Den största utmaningen just nu – sett ur kommunens och arbetsförmedlingens sida – är att försäkringskassan överhuvudtaget inte finns i Jokkmokks kommun. Det är väldigt mycket pappersexercis som ska göras och många av de nyanlända har inte möjlighet och kunskap att fylla i alla försäkringskasseblanketter som ska fyllas i.

Det leder i slutändan till att vi inte kommer att ha någon samhällsservice kvar inom detta område. Det kommer också att leda till att vårt invånarantal kommer att minska.

Det är inte bra.

Efter det hade jag ett möte med personalchefen och konsulten som varit här i Jokkmokk under tre dagar nu och jobbat med en mängd olika personer i vår organisation i frågan om generationsväxling och kompetensförsörjning.

Sedan hade jag ett möte med socialchefen där vi gick igenom olika aktuella och strategiska frågor. Det är ett väldigt stort arbete som pågår inom socialtjänsten i syfte att hitta andra sätt att arbeta på så att kostnaderna bättre harmonierar med de resurser som kommunfullmäktige fördelat till socialtjänsten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsarbete

Onsdag den 22 januari 2014

På morgonen skulle vi ha en träff i jämställdhetsgruppen men den blev uppskjuten av olika anledningar. Vi kommer att ha vårt möte längre fram. Trots det framflyttade mötet jobbade jag och ytterligare några kollegor med jämställdhetsfrågor på olika sätt under dagen. Den 8 mars planerar vi att starta ett arbete inom jämställdhetsområdet.

Jag hade olika möten och genomgångar med personalchefen under dagen. Jag jobbade också med olika frågor kring helikopterflygplatsen i Kvikkjokk och på eftermiddagen hade jag ett möte med kultur- och fritidschefen.

Jag hade en genomgång med kursledaren för den ledarskapsutbildning som han hållit under två dagar här i Jokkmokk och jag gick igenom lite olika saker med ekonomichefen om olika aktuella frågor.Gruvfrågan i ett forskningsperspektiv

Tisdag den 21 januari 2014

På morgonen var jag med på en träff där vi som träffades i slutet av augusti och jobbade med gruvfrågan i ett forskningsperspektiv återigen träffades. Representanter från Umeå universtitet forskar i frågan om gruvor i fjällnära områden. Forskningsarbetet fortsätter och nu träffas vi och diskuterar olika frågor kring detta.

Sedan var jag på ett möte som handlade om de utmaningar vi står inför vad gäller generationsväxling och kompetensförsörjning. Frågan är hur vi jobbar med detta och hur vi ska möta framtidens utmaningar vad gäller behov av arbetskraft.

På eftermiddagen hade jag ett möte med avdelningschefen för samhällsbyggaravdelningen där vi gick igenom olika aktuella frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalrådet slutar

Måndagen den 20 januari 2014

På eftermiddagen fick jag information från kommunalrådet om att han bestämt sig för att inte kandidera till kommunalrådsposten för nästa mandatperiod.

Vem som blir hans efterträdare är ännu inte klart.Det är viktigt med olikheter

Måndag den 20 januari 2014

På morgonen hälsade jag välkommen till en ledarskapsutbildning. Fyra av våra nyaste chefer och en kursledare ska nu vara tillsammans och kursa under två dagar.

Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte där vi bland annat diskuterade de särskilda uppdragen i den strategiska planen.

Jag hade sedan en sittning med vår integrationssamordnare kring alla viktiga frågor som vi jobbade med under förra veckan.

Det handlade om hur vi i Norrbotten ser på mångfaldsfrågor, främlingsfientlighet, jämställdhet och annat.

Tyvärr finns det ett för stort antal medborgare i denna del av landet som inte riktigt accepterar olikheter. Dessa, som jag ser det helt felaktiga attityder och värderingar, som bärs av allt för många tror jag leder till att inte tillräckligt många vill bo här.

På eftermiddagen var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallt

Måndag den 20 januari 2014

Idag har jag upplevt en temperaturmässig bergochdalbana utan motstycke. Jag pendlar cirka sex mil enkel resa. När jag startade i Kåbdalis var det minus 23 grader. Fem kilometer senare var det minus 30 grader.

Sedan blev det varmare och varmare. När jag var knappt två mil söder om Jokkmokk stod det minus 11 grader på biltermometern. Då fick termometern fnatt och det kändes verkligen som att det var något som var trasigt.

En knapp kvart senare när jag rullade in i Jokkmokk var det minus 34 grader. Och när jag klev ur bilen vid jobbet var det minus 33 grader.

Vilken resa!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snart dags för Jokkmokk Winter Conference

Fredag den 17 januari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där fick vi lyssna på vad som händer på Jokkmokk Winter Conference (JWC) som genomförs för sjunde gången i år. Konferensen börjar i år den 3 februari och pågår till den 6 februari. Temat för årets konferens är hållbara transporter.

Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen. Just nu håller vi på att stänga böckerna för år 2013 och ett bokslut ska upprättas. På eftermiddagen var jag med på en ordförandeberedning där dagordningen för årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasieskolan

Torsdag den 16 januari 2014

Idag har jag varit i Kiruna. Där har politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare från Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala träffats och diskuterat strategiska gymnasieskolfrågor.

Vi var nästan 40 personer som träffades. Lapplands Gymnasium – vilket alltså består av gymnasieskolorna i ovan nämnda fyra kommuner – har nu funnits under några år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxtrådet träffas

Onsdag den 15 januari 2014

Idag har jag varit i Luleå på ett möte med Tillväxtrådet. Cirka 50 personer från kommunerna i Norrbottens län, landstinget, näringslivet och från civilsamhället träffas med ojämna mellanrum och diskuterar tillväxtfrågor av olika slag.

Norrbotten län är en av de hetaste regionerna i Sverige just nu. Mycket händer och sker här uppe i norr. Trots alla satsningar som sker ökar inte Norrbottens befolkning. Vi diskuterade och resonerade kring dessa frågor. En stor utmaning i Norrbotten är frågor kring jämställdhet, integration, mångfald samt frågor kring ungdomar och ungas situation.

Vi behöver fler invånare i Jokkmokk och i Norrbotten. Låt oss då skapa ett klimat där utbudet av människor ökar. Alltså, låt oss skapa ett attraktivt län där alla är välkomna att leva och bo i. Och med ”alla” menar vi då såväl män som kvinnor, och vi menar svenskfödda och icke svenskfödda och det ska inte heller spela någon roll på vilken Gud vi tror på om vi nu tror på någon Gud. Och vi menar också att oavsett med vem man vill ligga eller hur man vill klä sig så ska vi vara välkomnade och accepterade. Vi menar också att såväl unga som gamla ska känna tillhörighet och vara accepterade i Norrbotten.

Ett visionsdokument för hela länet ska arbetas fram.

Idag blev jag också intervjuad i Radio Norrbotten. Det handlade om frågan om att vi bjudit in fyra ministrar att vara med på nästa medborgardialog gällande gruvfrågan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur hanterar vi främlingsfientlighet?

Tisdag den 14 januari 2014

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen.

Sedan var jag på ett seminarium som handlade om främlingsfientlighet. Vi fick bland annat lyssna på Christer Mattsson från Kungälv. I augusti 1995 mördades den 14-åriga grabben John Hron av fyra nynazister i Kungälv. Efter det fallet har man jobbat aktivt med dessa frågor i Kungälv.

Christer Mattsson berättade på ett mycket intressant och fängslande sätt hur man kan jobba med att hantera främlingsfientlighetsfrågor. Vi pratade om hur vi får ett samhälle som leder till att vi samarbetar och samverkar på olika sätt.

Vi fick höra om det sociala och det kulturella kapitalet och vi tog del av de olika nyckelfaktorerna som finns för en rasistisk struktur.

Det är lätt och farligt att generalisera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrar bjuds in till Jokkmokk

Måndag den 13 mars 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi står nu inför ett nytt år med nya utmaningar. Samtidigt ska vi summera förra året på olika sätt. Vi diskuterade olika aktuella och strategiska frågor.

På eftermiddagen hade jag ett möte med ekonomichefen och med personalchefen. Sedan färdigställde jag inbjudan till fyra ministrar som vi nu bjuder in till vår nästa medborgardialog gällande gruvfrågan. Vi planerar att genomföra nästa medborgardialog i slutet av februari eller i början av mars.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordning och reda

Fredag den 10 januari 2014

Igår jobbade jag med diverse olika administrativa sysslor. På eftermiddagen hade jag bland annat ett möte med socialchefen.

Idag på morgonen var jag på Strukturums morgonmöte.
 
Där lyssnade jag och alla andra på Eva-Lotta Backteman då hon presenterade hennes företag EL8 AB och dess verksamhet. Hon jobbar med kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Det var mycket intressant att lyssna på henne. Allt handlar om att ha struktur, ordning och reda.

Sedan hade jag ett möte med utvecklingscheferna gällande de särskilda uppdragen som finns fastställda i den strategiska planen. Sedan hade jag och ena utvecklingschefen ett möte med kommunalrådet där vi gick igenom allehanda aktuella frågor.

På eftermiddagen hade jag och kommunalrådet en träff med tekniska chefen och en fastighetsingenjör i olika aktuella fastighetsfrågor. Sedan hade jag ett möte med personalchefen där vi gick igenom läget.

Avslutningsvis på eftermiddagen gick jag, utvecklingschefen och informatören igenom frågorna som är ställda under höstens medborgardialogmöten och som vi önskar få besvarade av olika ministrar på nästa medborgardialogmöte. Under nästa vecka ska vi skicka ut inbjudan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital agenda

Onsdag den 8 januari 2014

Idag har jag varit i Luleå. IT Norrbotten hade ett seminarium som handlade om den digitala agendan i länet.

Representanter från länets alla 14 kommuner och från landstinget var på plats.

Det finns ett mål som säger att vi vill att alla länets invånare ska kunna ha tillgång till 100 Mbit/s (megabit per sekund). Cirka 60.000 hushåll i Norrbottens län har idag inte något bredband. Enligt uppgift skulle det kosta cirka 1,7 miljarder kronor att åtgärda det.

Vi pratade om hur man skulle kunna finansiera detta.

Vi diskuterade om det är bra med ett samordnat stadsnät i Norrbotten. Vi pratade om huruvida det är viktigt att respektive kommun fortsätter att äga sina nät eller om det inte spelar någon roll vem som är ägaren av näten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julledigheten är över

Tisdag den 7 januari 2014

Så är en lång jul- och nyårsledighet över och det är dags att komma tillbaka till normala rutiner. Jag har varit ledig nästan alla mellandagar. Den 27 december hade jag och kommunalrådet ett telefonmöte med landshövdingen i frågan om medborgardialogerna i gruvfrågan. Vi jobbar för att bjuda hit ministrar till en kommande medborgardialog i slutet av februari.

Måndag den den 30 december var jag in på kontoret och jobbade en kort sväng. Jag gick igenom fakturor och lite andra administrativa uppgifter. I övrigt har jag varit ledig. Jag har snickrat och åkt skidor om vartannat under min ledighet.

Idag har jag jobbat med olika administrativa sysslor. Jag har haft en genomgång med socialchefen i olika aktuella strategiska frågor.RSS 2.0