Gruvbranschens representanter på besök i Jokkmokk

Tisdag den 29 oktober 2013

På morgonen var jag med på ett möte gällande flyktingfrågor. Det handlade om frågor kring attityder, värderingar och kostnader. Sedan var jag mötesordförande på ett videomöte med länets kommunchefer. Vi pratade om allehanda olika aktuella frågor. Videomöten är bra på så sätt att det blir effektiva och snabba möten. Dock är det vissa saker som strular med tekniken ibland.

Därefter hade jag ett telefonmöte i en förhandlingsfråga gällande priser för olika tjänster. Jag hade sedan en träff med vår avgående socialchef och sedan var jag med på ett telefonmöte gällande planeringen av medborgardialogerna i gruvfrågan i Kallak.

På eftermiddagen hade jag ett telefonmöte med vår blivande socialchef. Vi diskuterare olika strategiska frågor inför det att hon börjar sitt jobb hos oss i nästa vecka. Sedan var jag med på ett möte med personalchefen och ekonomichefen där vi gick igenom olika aktuella frågor.

Därefter hade vi en träff med representanter från Svemin. Svemin är alltså branschorganisationen inom gruvnäringen. De är på turné och träffar kommunrepresentanter och andra intressenter på orter där det finns eller planeras gruvdrift.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bearbetningskoncession Kallak

Måndag den 28 oktober 2013

På dagens möte i kommunstyrelsen behandlades ärendet om yttrandet från Jokkmokks kommun gällande bearbetningskoncession avseende järnmalmsfyndigheten vid Kallak. Ett svar har skrivits redan tidigare och nu har det svaret kompletterats.

I media verkar det ha blivit ett missförstånd gällande innehållet i detta ärende. Det har lyfts fram på olika ställen att Jokkmokks kommun idag skulle behandla frågan om huruvida det ska bli ett ja eller ett nej till en gruva i Kallak.

Det är överhuvudtaget inte det dagens ärende handlat om. Det är i stället som så att yttrandet som behandlats idag beskriver vad vi från kommunens sida tycker är viktigt att titta på i den fortsatta processen.Kommunstyrelsemöte

Måndag den 28 oktober 2013

På morgonen hade vi ett möte med ledningsgruppen.

Sedan var jag med på ett möte med kommunstyrelsen. Första ärendet handlade om bildandet av en branschorganisation för rennäringen och huruvida den ska bygdemedelsfinansieras eller inte. Det handlar om att få till stånd ett samverkansorgan inom rennäringen. Namnet på branschorganisationen är Dálvvadis ekonomiska förening.

Kommunstyrelsens beslut blev att avslå bygdemedelsansökan och att kommunstyrelsen i stället ska titta på om det finns en möjlighet att stärka upp näringslivsbolaget för att ytterligare kunna jobba med samiska näringar.

Sedan behandlades en bygdemedelsansökan från företagarföreningen i Jokkmokks kommun som handlade om att stimulera näringslivet i Jokkmokks kommun. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till den bygdemedelsansökan.

Skolchefen var sedan på besök och informerade kommunstyrelseledamöterna om meritvärden och andra statistikuppgifter. I frågan om hur stor andel av eleverna i årskurs nio som nått målen i alla ämnen ligger eleverna i Jokkmokks kommun bättre till jämfört med riket som helhet.

Ett antal fastighetsfrågor behandlades. Interna budgetramar inom kommunstyrelsens område slogs fast. Det blev ingen förändring gentemot det förslag som lyftes fram på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Årets andra tertialbokslut behandlades. Verksamheterna kostar mycket mer än budgeterat medan flera engångsintäkter gör att prognosen just nu är att Jokkmokks kommun ändå bedöms gå med ett positivt resultat.

Ärendet om yttrandet från Jokkmokks kommun gällande bearbetningskoncession gällande järnmalmsfyndigheten vid Kallak diskuterades. Ett svar har skrivits och nu har det svaret kompletterats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snöröjning

Fredag den 25 oktober 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där var Mats Hedman från NCC och pratade om trafikpanelen i allmänhet och snöröjningsfrågor i synnerhet. Det var verkligen bra tajming eftersom vintern nu är här och i veckan kom säsongens första riktiga snöväder.

På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands Kommunalförbund.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsförsäljning

Torsdag den 24 oktober 2013

Idag har jag varit med på ett möte med en företagare gällande en fastighetsfråga. Jokkmokks kommun har fattat ett beslut om att sälja fastigheten där varmförzinkningsanläggningen finns. Vi diskuterade lite olika praktiska upplägg inför köpekontraktsskrivandet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningsfrågorna tar fart

Onsdag den 23 oktober 2013

På morgonen hade jag ett möte med skolchefen. Sedan hade jag ett möte och en genomgång med inköpschefen och sedan jobbade jag med en markfråga gällande helikopterflygplatsen i Kvikkjokk.

På lunchen hade jag ett möte med Marita Björkman från kommunförbundet gällande forskning, utveckling och innovation. Alla kommuner i Norrbotten jobbar med denna fråga tillsammans med kommunförbundet i Norrbotten i syfte att hitta nya sätt att beforska kommunsektorn.

På eftermiddagen jobbade jag med frågor kring biståndsenheten och hur vi nu kan jobba för att komma igång där på ett bra sätt med stöttning och vägledning då vi har nyrekryterat där.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen om allehanda olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Hövenmark blir ny chef

Tisdag den 22 oktober 2013

Idag har vår blivande socialchef Kaisa Björnström varit på besök. Hon var med på socialnämndens sammanträde och hon har dessutom idag anställt en ny chef för biståndsenheten.

Jokkmokks kommuns förra kommunalråd Anna Hövenmark börjar jobba som chef för biståndsenheten med omedelbar verkan. Grattis och välkommen tillbaka till Jokkmokks kommun, Anna!

Vår avgående socialchef Ted Sandin har samtidigt meddelat att han fått nytt jobb som personalchef i Leksands kommun. Grattis Ted!

 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarenkät

Måndag den 21 oktober 2013

På morgonen hade jag ett möte med socialchefen. Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade om diverse olika aktuella frågor. Mycket handlade om lönekriterier och det arbete som pågår inom det området. Nya lönekriterier är alltså under framtagande.

Vi pratade även om resultatet kring medarbetarenkäten som sakta växer fram. Tyvärr var det inte mer än lite drygt hälften av våra medarbetare som valde att svara på enkäten. Vi går igenom de sammanställda svaren undan för undan och hoppas att vi kan ta tag i olika områden som behöver tas tag i utifrån de inkomna svaren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny övergripande strategisk plan 2014-2015

Måndag den 21 oktober 2013

Jag har blivit ombedd att berätta mer om den av kommunfullmäktige fastställda strategiska planen för år 2014 och 2015.

På ett kortfattat sätt kan jag beskriva det som så att denna plan visar vad vi i Jokkmokks kommun ska prioritera på kort sikt för att nå målen i det långsiktiga visionsdokumentet. Nu hör det till saken att det långsiktiga visiondokumentet börjar närma sig sitt slutmål rent tidsmässigt varför det nu påbörjas ett arbete att omarbeta detta långsiktiga visionsdokument.

Åter till den kortsiktiga planen. Efter en lång process med till att börja med chefstjänstemännen och sedan politikerna i kommunstyrelsen och slutligen politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har dokumentet växt fram.

I dokumentet lyfts fyra strategiska områden fram som vi i Jokkmokks kommun ska prioritera för att nå de övergripande målen i vårt långsiktiga visionsdokument.

• Kompetensförsörjning
• Etableringar/Näringsliv
• Energi, miljö, klimat
• Befolkningsutveckling/Attraktiv livsmiljö

Vi ska sedan jobba vidare med ett antal olika särskilda uppdrag inom dessa olika områden.

Den som är intresserad kan läsa mer på kommunens hemsida där den nya strategiska planen finns. Klicka på denna länk så kommer du dit: http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=14139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pensionsfrågor

Fredag den 18 oktober 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på olika resonemang kring pensionsfrågor och liknande.

Senare på förmiddagen hade jag olika interna möten med personalchefen och ekonomichefen. På eftermiddagen hade vi ett möte och en genomgång i en rekryteringsfråga.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjällturism

Onsdag den 16 oktober 2013

På förmiddagen var jag med på ett möte med MAF arkitektbyrå. Mötet handlade om arbetet med att ta fram en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun. Vi kallar nu till en träff med alla i referensgruppen. Datum för den träffen har spikats till den 5 november.

På eftermiddagen var jag med på ett möte som handlade om att utveckla fjällturismen. Göran Wallin från Swedish Lapland jobbar med en förstudie kring detta. Thomas Brandlöv från Destination Jokkmokk AB var också med på mötet.

Förstudien handlar om att kartlägga stugor, leder, broar, vindskydd och liknande. Dessutom handlar förstudien om att kartlägga olika behov gällande kommunikation och utveckling kring olika boenden, restauranger och liknande.

Syftet med förstudien är att se hur vi kan öka omsättningen inom fjällturismen i regionen.
 
 
 
 
 
 
 

Chefsdag

Tisdag den 15 oktober 2013

Idag har jag varit med på en chefsdag. Ungefär tre gånger per år träffas alla chefer i Jokkmokks kommun. Det är viktiga dagar för att vi på ett bra sätt ska kunna jobba med övergripande strategiska frågor.

Vi pratade om frågor inom personalområdet, vi pratade ekonomi- och IT-frågor. Vi fick även en genomgång av det av fullmäktige nyligen fastställda strategiska dokumentet och vi pratade folkhälsofrågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaisa Björnström anställs som ny socialchef

Måndag den 14 oktober 2013

På morgonen hade jag ett möte med ledningsgruppen. Sedan var jag på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi fick till att börja med en redovisning av hur Notuddens campinganläggning har gått under sommaren. Vi fick ta del av information om att beläggningen har ökat jämfört med förra året. Framtida utvecklingsfrågor diskuterades vilket vi ska jobba vidare med senare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade sedan det formella beslutet att Kaisa Björnström börjar som socialchef i Jokkmokks kommun efter det att Ted Sandin slutar som socialchef.

Årets andra tertialbokslut gicks igenom. Siffrorna är precis klara. Jokkmokks kommun bedömer att 2013 års helårsresultat kommer att bli positivt och att det positiva resultatet blir 4,3 miljoner kronor.

I dessa siffror finns två stora engångsintäkter som förklarar det mesta av överskottet. De så kallade AFA-pengarna uppgår till sex miljoner kronor och en försäljning av Porjus Fiskodling har gett en intäkt på åtta miljoner kronor.

Verksamheternas kostnader beräknas bli mycket högre än budgeterat. Framförallt inom socialtjänstens område. Nu görs bedömningen att kostnaderna kommer att bli nio miljoner kronor högre än budgeterat.

Ett förslag till internramar inom kommunstyrelsens olika områden för år 2014 diskuterades.

Ett antal olika fastighetsfrågor behandlades och ett antal bygdemedelsansökningar diskuterades. Ett förslag till bostadsförsörjningsplan behandlades. Förslag till detaljplaner över olika områden i Kvikkjokk och Kåbdalis behandlades.

Avslutningsvis behandlades några medborgarförslag.

 
 
 
 
 
 
 

Nystartsjobb

Fredag den 11 oktober 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där var Lena Remal från arbetsförmedlingen och pratade om många olika aktuella frågor kring alla olika möjliga lösningar som finns vad gäller ekonomiska stöd och andra stödformer då företag och kommuner ska anställa arbetssökande människor.

Efter det var jag på ytterligare en träff med en representant från arbetsförmedlingen. Vi pratade om en konkret fråga kring nystartsjobb och vi diskuterade även hur vi kan jobba med dessa frågor rent strategiskt.

På eftermiddagen hade jag en informationsträff med medarbetarna på samhällsbyggaravdelningen. Vi pratade om avtalet med Bodens kommun och om överläggningarna som sker gällande olika samverkansområden med Bodens kommun.

Sedan hade jag en sittning med ekonomichefen gällande tertialbokslutet som sakteliga växer fram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyddskommittémöte

Torsdag den 10 oktober 2013

På förmiddagen hade jag lite olika sittningar med personalchefen, ekonomichefen samt avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen.

På eftermiddagen hade vi ett möte med allmänfacklig information kombinerat med ett skyddskommittémöte. Det var första gången vi samordnade dessa båda möten. Vi har resonerat som så att det är mycket av samma karaktär som behandlats på båda dessa möten och i syfte att effektivisera våra möten så har vi nu valt att ha dessa möten vid samma tidpunkt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsbehov 2014

Onsdag den 9 oktober 2013

Idag har jag varit med på en strategisk beredningsdag. Politiker och tjänstemän har träffats och diskuterat de investeringsbehov som finns inför år 2014. Vi fick inledningsvis av ekonomichefen en genomgång av det allmänna ekonomiska läget i Jokkmokks kommun.

Under förra veckan fattade kommunfullmäktige beslut om de ekonomiska ramarna inför nästa år. Därmed startade då arbetet för tjänstemännen att lägga den operativa driftsbudgeten. Idag fokuserade vi därför på information, presentation och frågor kring vilka investeringar Jokkmokks kommun ska göra nästa år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågor med samebyarna

Tisdag den 8 oktober 2013

På morgonen konstaterade jag med hjälp av medarbetare på IT-funktionen att min dators hårddisk kraschat. Det var ju tråkigt men som tur var så hade jag inget av vikt på själva hårddisken.

På förmiddagen hade vi ett möte med ordföranden och andra medlemmar från samebyarna i Jokkmokks kommun. Vi pratade gruvfrågor och andra aktuella frågor. Framförallt pratade vi om de planerade medborgardialogerna i gruvfrågan som kommer att ske senare i höst.

Vi tittade även på ritningar och skisser på förslaget till Sametingets parlamentsbyggnad och till LávvuHotel. Vi pratade tågfrågor, skoterförbudsfrågor och andra aktuella frågor.

På eftermiddagen hade jag ett möte med kommunchefen och räddningschefen i Bodens kommun. Jokkmokks kommun och Bodens kommun har ett avtal gällande olika samarbeten inom samhällsbyggarnämndens område.

Vi kommer att förlänga avtalet på något sätt. Förhandling pågår.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övning ger färdighet

Måndag den 7 oktober 2013

Idag har jag varit på brandstationen i Jokkmokk hela dagen. Jag har varit med i krisledningsorganisationen och övat.

Scenariot var att ett flygplan störtade strax innan landningen på Gällivare flygplats. Med på planet fanns en skolklass från Östra skolan i Jokkmokk.

Jag hoppas att denna typ av olyckor aldrig inträffar men om det skulle ske är det viktigt att vi vet hur vi ska agera.

 
 
 
 
 

Nordnytt intervjuar om parlamentsbyggnaden

Fredag den 4 oktober 2013

Idag har Nordnytt varit på besök i Jokkmokk. Jag, kommunalrådet och vice kommunalrådet blev intervjuad om denna fråga utifrån gårdagens träff med representantre från sametinget. Vi gick runt på det tilltänkta området runt Dálvvadissjön och förklarade hur vi ser på saken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor

Fredag den 4 oktober 2013

Idag har jag varit med på en träff där kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och migrationsverket möttes för att prata om olika aktuella frågor gällande flyktingfrågor och liknande. En lokal överenskommelse ska upprättas där våra olika myndigheters olika ansvarsområden klarläggs.

Mötet hölls i arbetsförmedlingens lokaler här i Jokkmokk. Det var väldigt bra att få träffa representanter från alla dessa olika myndigheter vid ett och samma tillfälle. Det finns många olika exempel på situationer som hamnar mellan stolarna. Nu ska vi försöka se till att detta undviks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designträdgård

Fredag den 4 oktober 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi ta del av information kring planer på en designträdgård som skulle kunna byggas i samband med fjällträdgården som idag finns vid Kvarnbäcken som rinner ut från Dálvvadissjön. En sådan satsning skulle passa väldigt bra in i bilden tillsammans med en parlamentsbyggnad och ett nytt hotell i området.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sametingets parlamentsbyggnad till Jokkmokk

Torsdag den 3 oktober 2013

På eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från Sametinget. Vi har sedan en tid tillbaka jobbat med frågan om en placering av Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk. Många upplever att Jokkmokk är den naturliga samiska huvudstaden.

I det resonemanget har frågan om parlamentsbyggnaden och dess placering återigen lyfts och många tycker att Jokkmokk är den rätta platsen för Sametingets parlamentsbyggnad.

Från Jokkmokks kommuns sida tycker vi att det är ett intressant resonemang. Vi har därför gett i uppdrag till en arkitekt att titta på ett förslag till en plats och det som växt fram är att en parlamentsbyggnad skulle kunna byggas vid Dálvvadissjöns strand i centrala Jokkmokk.

Vi tittade på den föreslagna platsen och vi tittade på olika ritningar över hur det skulle kunna se ut. Vi förde en bra diskussion kring frågan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning av gymnasieskolan

Torsdag den 3 oktober 2013

 

På morgonen hade vi ett möte där vi bestämde dagordningen för nästa möte i kommunstyrelsen. Sedan var jag med på ett direktionsmöte med Lapplands kommunalförbund (LKF).

 

LKF:s direktionsmöten hålls på olika orter efter ett rullande schema. Mötet hölls denna gång i Jokkmokk. Vi fick en presentation om hur den första tiden med den gemensamma gymnasieskolan Lapplands Gymnasium gått. Vi gick igenom det ekonomiska läget och allehanda aktuella frågor behandlades.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samråd med Strukturum

Onsdag den 2 oktober 2013

Idag har jag varit med på ett samrådsmöte med Strukturum. Vi diskuterade olika aktuella frågor som berör såväl Strukuturm som Jokkmokks kommun.

Sedan var jag med på ett möte med områdescheferna inom socialtjänsten. Vi diskuterade socialchefsrekryteringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar formellt beslut i frågan den 14 oktober.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med samhällsbyggaravdelningen

Tisdag den 1 oktober 2013

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Därefter hade vi en träff med medarbetarna på samhällsbyggaravdelningen.

Vi diskuterade lite kring olika framtidsfrågor då jag sagt upp avtalet mellan Jokkmokks kommun och Bodens kommun gällande räddningschefsskapet samt avdelningschefsskapet inom samhällsbyggaravdelningen för omförhandling.

På eftermiddagen jobbade jag med tertialbokslutet.

RSS 2.0