Grattis Hanna! Grattis Bollnäs!

Lördag den 31 januari 2009

Har precis tittat på finalen i körslaget. Min favoritkör Team Hanna från min gamla hemstad Bollnäs vann!!! Stort grattis!

Hela familjen har suttit och hejat och hållit tummarna under många lördagskvällar nu! Tänk att Hanna gick hela vägen och vann finalen! Verkligen kul! Telefonräkningen lär väl bli rejält hög när den kommer nästa gång. Men det vär det värt! Jättekul och stort grattis än en gång!

Lapplands Gymnasium

Fredag den 30 januari 2009

Idag har jag varit i Gällivare. Frågan om en framtida gemensam gymnasieorganisation där Jokkmokk, Pajala, Gällivare och Kiruna går samman har MBL-förhandlats idag. 

Det blev många diskussioner och många frågor som stöttes och blöttes fram och tillbaka. 

Eftersom antalet gymnasieelever minskar kraftigt under de närmaste åren finns det alltså ett förslag att de fyra nordligaste kommunerna i Sverige går samman och bedriver en gemensam gymnasiskola via Lapplands Kommunalförbund. Undervisningen kommer ändå med det förslag som finns om bildande av en gemensam gymnasieskola att bedrivas på alla fyra orterna.

Jag tror att det är nödvändigt med denna lösning för att vi ska kunna erbjuda eleverna en så bra gymnasieskola som möjligt i framtiden.

Och som jag sagt tidigare så tror jag det inte spelar den minsta roll för våra elever om i vilken form gymnasieundervisningen bedrivs. Det viktigaste är att det finns så många program som möjligt att välja mellan. Majoriteten av eleverna väljer att gå en utbildning som finns på sin hemmaort och genom den lösning som nu finns som förslag så är vi många som tror att genom detta samgående så kommer det att bli möjligt att erbjuda fler gymnasieprogram på varje ort jämfört med att vi inte går ihop och bildar ett Lapplands Gymnasium.

Nu är det upp till varje kommun att behandla frågan i respektive kommunfullmäktige.  

Problematiska skogsfrågor!

Torsdag den 29 januari 2009

Efter ytterligare en dag fylld med intressanta möten var jag på kvällen på ett seminarium där en av Jokkmokks senaste doktorer berättade om sitt ämne som hon jobbat med.

Denna gång var det inte en hedersdoktor. Karin disputerade i september förra året. Hennes verk handlar om skogsfrågor och problematiken inom detta område.

Seminariumet var välbesökt och mycket intressant. Som i så många frågor så handlar även denna fråga om att vi människor tycker olika. Karin beskrev bland annat hur hon i arbetet försökt jobba utifrån perspektivet att hon försökt sätta sig in i de olika sidornas situationer och försökt förstå deras respektive sätt att resonera och argumentera.

En del av studien handlar också om vad det egentligen beror på att en sida "vinner" eller i alla fall får igenom sina argument och synpunkter mer än andra.

Det var som sagt väldigt intressant att lyssna på Karins föredrag och på den efterföljande frågestunden. Det slog mig att det tillvägagångssätt Karin beskrev vore mycket intressant att använda i i princip varje beslut vi tar, oavsett om det är politiska beslut eller tjänstemannabeslut.

Det handlar alltid om att ett antal olika alternativ till beslut finns. Och det blir ju alltid någon sida som vinner. Det intressanta är hur man kommer fram till att det blir det beslut som det blir. Ibland känns det som att den som skriker högst vinner och ibland handlar det om att det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet vinner och ibland är det helt andra argument som fäller avgörande.

Det blev också en diskussion om huruvida privata skogsägare ska få bestämma om sin egendom själv eller inte. Många röster höjdes om att man som privat mark- och skogsägare naturligtvis måste få bestämma själv över sina tillgångar. Trots att jag själv är uppvuxen på en skogsfastighet så är jag ändå fullt på det klara att man som skogsägare inte får göra vad man vill. Och jag menar att det inte alls är det enda området som man inte får göra som man vill med sin privata egendom.

Det kan handla om att djurägare inte får behandla sin kreatur hur som helst. Man får heller inte köra hur fort man vill med sin egen bil. Man får på vissa ställen inte ens måla sitt eget hus i vilken färg som helst och så vidare.

Därför tycker inte jag att det känns så märkligt att man inte får bestämma helt själv om vad man får eller inte får göra med sin egen privata skog.

Trots det är jag av den åsikten att man inte behöver bli åtalad för om man avverkar sin egen skog mitt i en slalombacke. Men det är ju en helt annan historia...

Möte med länsstyrelsen, vägverket och banverket gällande infrastrukturfrågor

Tisdag den 27 januari 2009


Idag har vi haft ett möte om infrastrukturfrågor. Det var representanter från länsstyrelsen, vägverket och banverket som var på besök här i Jokkmokk.


Frågorna som diskuterades var av mycket långsiktig karaktär. Man beskrev hur man samarbetade mellan olika verk och styrelser i dessa frågor. Det tycker jag känns bra att man försöker samordna tankar och planer inom dessa områden. Man beskrev att man tidigare gjort olika samhällsekonomiska kalkyler och utifrån dessa gjort olika typer av framtidsplaner. Nu samverkar man istället i alla dessa frågor.


Vi fick reda på att 64 miljarder kronor finns avsatt under en tidsperiod hos Banverket för att satsa på statliga järnvägar. Inlandsbanan ägs fortfarande av staten via Banverket. Det betyder att det finns resurser för att satsa även på Inlandsbanan. Kommunalrådet och jag tittade då på varandra och konstaterade att den satsningen märker vi då inte något av i Jokkmokks kommun.


Men vi fick höra att det finns planer på att rusta Tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Om det blir så kan det i förlängningen leda till att Inlandsbanan både norr och söder om Arvidsjaur kan komma att rustas upp längre fram i tiden.


Länsplanen gicks igenom.


Vi skiljdes åt med ett uppdrag om att vi från kommunens sida ska upprätta en prioriteringslista om vad vi helst vill att vägverket och banverket ska jobba med under kommande tid.


Utdrag från mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag den 26 januari 2009


Idag har årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott hållits. Jag lägger nu ut information i olika omgångar nedan.


Ärendelistan var hyfsat normalt lång. Vi hade besök av ordförande i kultur- och fritidsnämnden, kommunens IT-samordnare, socialchefen och vår tekniska chef. Många interna besök alltså. Vår nya vikarierande utvecklingschef var också med på ett ärende. Där fick han möjlighet att presentera sig och träffa politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade bland annat kultur- och fritidsnämndens mål, barn- och utbildningsplanen togs upp, ett IT-projekt behandlades också och även ett medfinansieringsprojekt som Àjtte driver.


Lapplands Gymnasium

Måndag den 26 januari 2009


Vidare behandlades frågan om Lapplands Gymnasium. Den frågan handlar om problematiken med det kraftigt minskade elevantalet inom de närmaste åren. Förslaget är alltså att genom att man samverkar mellan våra fyra nordligaste kommunerna så kan vi erbjuda en bättre gymnasieutbildning för våra elever. Alternativet kan till och med vara att det i framtiden inte finns någon gymnasieskola i Jokkmokks kommun.


Jag tror personligen att detta är en jättebra chans att kunna erbjuda bra gymnasieutbildningar på små orter även i framtiden. Som elev måste det ju vara helt egalt om gymnasieutbildningen är i kommunal regi eller i ett kommunalförbunds regi. Jag tror faktiskt inte ens att eleverna kommer att märka av något alls vad det anbelangar.


Avtal med Polisen?

Måndag den 26 januari 2009


Vi pratade också om ett eventuellt avtal mellan å ena sidan Polisen som organisation och å andra sidan Jokkmokks kommun. Vi enades om att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå att detta avtal inte skrivs på. Vi protesterade lite om att kommunen ska vara sammankallande i denna fråga och det känns som att Polisen lyfter över polisfrågorna till den kommunala organisationen.


Brottsförebyggande råd finns ju redan och vi i kommunen har ingen organisation att jobba med dessa frågor. Vi vill gärna att ett samarbete ska ske men att det måste vara Polisen som håller i detta arbete, inte kommunen. I annat fall kanske det är lika bra att flytta den statliga polisorganisationen till att återigen bli i kommunal regi.


Utvecklingsenhetens framtid och fastighetsförsäljningar

Måndag den 26 januari 2009


Utvecklingsenhetens framtid diskuterades och frågan om utförsäljning av kommunala fastigheter togs också upp. Ett antal fastigheter sattes upp på listan. Listan ska vara levande och vi ska fortsätta diskutera denna fråga på kommande möten också.


Styrproccesser

Måndag den 26 januari 2009


Frågan om den kommunala styrprocessen diskuterades också. Där för vi ett resonemang som bygger på att den ekonomiska delen av styrprocessen - det vill säga budgetprocessen - ska få en mindre viktig roll i framtiden. Inte för att ekonomin är oviktig utan för att andra delar av våra styrprocesser är minst lika viktig som budgetprocessen.


För att komma dit så tror vi att vi måste jobba mer med strategiska ekonomiska frågor och vi bör tidigarelägga tidpunkten för då de ekonomiska ramarna tas.


Vi sammanfattade det hela med att vi under år 2009 ska försöka jobba för att ramar år 2010 ska behandlas av kommunfullmäktigemötet i september i stället för som tidigare i november. Målet är sedan att junifullmäktige år 2010 ska behandla ramarna för år 2001.


I våra kommande styrprocesser är det då också jätteviktigt att vi kopplar in andra styrprocesser, till exempel medborgardialogprocessen, målarbetesprocessen och andra typer av processer.


Det känns verkligen spännande tycker jag!


Politikens del av organisationsutvecklingsresan!

Måndag den 26 januari 2009


I detta sammanhang resonerade vi också om huruvida politiken i Jokkmokk ska göra SWOT-analyser. I uppdragsbekräftelsen gällande vårt OJ!-arbete så har vi sagt att så ska ske. Nu bestämde vi att detta ska ske under våren 2009. Vi ska även jobba med olika seminariedagar med politiken kring denna fråga.


Jobbkommission, flygplatsfrågor, Hotel Jokkmokk och friskolor

Måndag den 26 januari 2009


I slutet av förra året slogs fast att en jobbkommission skulle bildas. På dagens möte föreslogs ett antal namn som skulle ingå i jobbkommissionen.


Ett antal ytterligare frågor informerades kring. Bland annat frågor om Jokkmokks flygplats och förlängningen av arrendeavtalet gällande Hotel Jokkmokk. Dessutom fördes ett resonemang kring frågan om den eventuellt kommande friskolan i Vuollerim.


Nya ekonomiska utmaningar

Måndag den 26 januari 2009


En informationspunkt handlade också om det kraftigt försämrade ekonomiska läget år 2009. Den prognos vi mest troligt kommer att lägga fram i början av februari kommer troligen att prognostisera ett budgetunderskott för helåret 2009 som kommer att bli cirka tio miljoner kronor!


Det är otroligt stora siffror och vi är överens om att vi måste jobba mer med att hitta kostnadssänkande åtgärder snart nog.


Träff med länsstyrelsen

Fredag den 23 januari 2009


Idag har jag bland annat träffat länsstyrelserepresentanter. Vi hade ett bra lunchmöte där vi diskuterade frågor om vindkraft och turistiska etableringar i fjällnära områden.


Vi får se vad som händer i turistetableringsfrågan. Återigen är min åsikt att vi nog löser frågor genom att prata med varandra. Men regelverket är knepigt och vi får nog prata ganska mycket med varandra i just denna fråga.


Förändringsarbete!

Torsdag den 22 januari 2009

Idag har jag varit på flera olika möten. Vi hade först en nystart efter juluppehållet vad gäller organisationsutvecklingsgruppens arbete. Sedan hade vi ett möte om Jokkmokks kommuns risksamordningsarbete. Och sedan var jag på ett möte med Kommunal.

Vi jobbar mycket med förändringsarbete nu och har så gjort under hela hösten förra året. Det är i många fall väldigt jobbigt och smärtsamt. Förändring innebär att vi måste våga hoppa utan att riktigt veta var och hur vi landar. När man står inför sådana situationer är det självklart och naturligt att man ibland inte tycker riktigt lika i alla sammanhang. Och när man inte tycker riktigt lika i alla sammanhang så uppstår ibland konflikter.

Det är alltid jobbigt i stunden med konflikter men jag tror att vi i långa loppet mår bra av att kunna rensa luften för att på lång sikt komma framåt.

Det viktigaste är att vi kommunicerar och att vi vågar ta det jobbiga och konfliktfylda samtalet!

Översiktsplaner

Tisdag den 20 januari 2009

Rubriken kanske inte lockar så många läsare. Jag håller med om att det inte låter allt för sexigt! Det är säkert inte speciellt många som överhuvudtaget vet vad en översiktsplan är.

Jag har egentligen aldrig tidigare kommit i kontakt med något om översiktsplaner och har därför inte egentligen vetat vad det handlat om.

Nu vet jag lite mer.

Vi har haft en heldag idag och bara gått igenom Jokkmokks kommuns översiktsplan som håller på att göras om och uppdateras. Framförallt ska vindkraftsfrågan in i översiktsplanen.

En översiktsplan talar egentligen om viljeinriktiningarna som en kommun har i alla övergripande samhällsfrågor.

Det var riktigt intressant att vara med och jag kommer att fortsätta vara med på dessa möten.

Vi sa också att många av frågorna - framförallt kanske vindkraftsfrågorna och då främst placeringen av eventuella framtida vindkraftverk i kommunen - borde kunna vara föremål för framtida medborgardialogmöten.

Vindkraft

Måndag den 19 januari 2009

Idag har jag varit på ett möte som handlade om vindkraftfrågor. Det var mycket intressant. Jag tror verkligen att vindkraften är framtidens melodi. Speciellt när målet om att andelen förnyelsebar energi har ökat och förmodligen kommer att öka ännu mer framåt i tiden.

Jag tror och tycker också att det måste vara väldigt smart att bygga ut vindkraften i de blåsiga dalgångarna vid Stora Lule älv där de stora dammanläggningarna redan sedan länge förstört de vackra vyerna i områdena.
 
Förhoppningsvis kan det bli en utbyggnad av vindkraften i detta område.

Nagelbitare!

Lördag den 17 januari 2009


Jag sjunger i kör och jag kommer från Bollnäs!


Har precis tittat på körslaget. Jag har aldrig bitit på naglarna så mycket som i kväll. Hanna Hedlund från Bollnäs var jättebra! Kul att hon gick vidare. Nu är det bara tre körer kvar!


Heja Bollnäs!


Vintermarknaden närmar sig!

Fredag den 16 januari 2009

En arbetsvecka är åter över. Oxveckorna är nu här. Så sa vi i alla fall i Hälsingland när jag var liten. Jag vet inte om det är ett vedertaget begrepp men så sa vi när första hela veckan utan extra röda dagar inföll sig efter jul-, nyårs- och trettondagshelgen.

I dag var jag bland annat på Strukturums fredagsmöte. Där informerades om vintermarknadens som närmar sig med stormsteg - vintermarknadsveckan startar med Historiska marknaden på måndag den andra februari och pågår hela veckan. Jag har varit på ytterligare ett marknadsmöte i veckan. Planeringen är i slutfasen och bitarna börjar falla på plats.

Nytt för i år är att vintermarknaden ska invigas varje dag. Den största invigningen sker på onsdag kväll den fjärde februari. Då avslutas den Historiska marknaden och den traditionella marknaden invigs alltså.

Sedan sker marknadsinvigningar klockan 10 såväl på torsdagen, fredagen och lördagen.

Välkommen hit!

Åter i Jokkmokk!

Tisdag den 13 januari 2009

Nu är jag åter på plats i Jokkmokk och åter på jobbet.

Det blev inte en enda försening ytterligare. Alla anslutningar har fungerat bra och vi har haft en jättebra semestervecka i Alperna.

Det var lite omvända världen vad gäller temperaturer och snömängd. Flygplatsen i Milano har tydligen fått hållas stängt på grund av cirka 30-40 cm snö - dock inte när vi skulle starta eller landa där - samtidigt som det varit plusgrader och regn i Jokkmokk.

När vi åkte från Milano i går var det förhållandevis mycket snö kvar på marken trots att det då var cirka sex plusgrader.

Man frågar sig om det är normalt med dessa onormala väderlägen emellanåt eller är det en följd av alla miljöutsläpp?

SJ:s informationsstrategi köper jag inte!

Lördag den 3 januari 2009

Gott Nytt År!

Tänkte bara komma med en reflektion över hur man kan resonera vad gäller information.

För drygt en månad sedan satt jag fast på Arlanda i drygt ett dygn. Då tyckte jag man skötte informationen på ett bra sätt. Vi resenärer fick information löpande om vad som hände. Ovädret rasade utanför flygplatsen och i alla fall jag hade bra förståelse för att det inte fungerade riktigt bra att flyga.

På nyårsdagen satte vi oss på ett tåg (via Murjek) söderut mot Bollnäs. Tåget var i tid när vi lämnade Murjek. När vi någongång efter klockan tio på kvällen lämnade Älvsbyn så märkte vi efter ett tag att tåget stannade. Strax därefter började vi att backa. Det var mörkt ute så det var nog inte så många som märkte att vi backade men vi var i alla fall några i vår vagn som noterade det hela.

Vi frågade tågmästaren som passerade vad det var som hände. Hon förklarade att det var isbildning på rälsen och att tåget inte lyckades komma upp för en backe. Okej, det köpte vi. Tåget tog ny fart - jag såg att det var vid Klöverträsk vi startade om. Men, inte heller denna gång kom vi upp för backen. Tåget backade tillbaka och tog nu ännu längre sats. Vi passerade till och med Älvsbyn backandes och efter ny farttagning så kom vi nu upp för backen.

Vi var nog drygt en timme försenad men tänkte att det kanske går att köra i kapp under natten. Vi skulle inte vara framme i Bollnäs förrän kvart över sex nästa morgon.

När vi kom till Ljusdal - som är stationen norr om Bollnäs - var klockan sju på morgonen. Vi konstaterade att det skulle bli ungefär en och en halv timmes försening innan vi skulle vara framme i Bollnäs.

Men i Ljusdal stod vi länge och väl. När klockan var halv åtta frågade jag tågmästaren som gick förbi och undrade vad det var som hände denna gång. Då sa hon att det var signalfel och att vi kunde bli stående flera timmar i Ljusdal. Jag undrade då varför man inte gick ut i högtalarna och förklarade detta. Då får jag det i mina öron mycket konstiga svaret att man valt att inte informera om detta i högtalarna för det är så många resenärer som ska till Stockholm och de ligger mest troligt och sover ännu.

Har ni någon gång hört på maken?

Snacka om att tänka bakvänt jämfört med hur i alla fall jag resonerar i informationsfrågor. Jag menar, för det första är det ju långt i från alla resenärer som ska till Stockholm. För det andra måste det vara väldigt många av stockholmsresenärerna som är vakna halv åtta på morgonen och funderar varför tåget står still på Ljusdals station.

Jag kan inte heller tänka mig att dessa stockholmare skulle störas av att få reda på att man kommer att komma hem sent på eftermiddagen i stället för som planerat klockan tio på förmiddagen. Det är dessutom många av resenärerna som har anslutningar som man missar på grund av denna försening och som därför kanske kan planera om sin dag om man får reda på vad som gäller i tid.

Om man då absolut inte vill väcka de som sover så kan man ju ändå gå ut med informationen i högtalarna i sittvagnarna och i restaurangvagnen.
 
Nej, jag är verkligen av den åsikten att man ska informera om det man vet. Och har man ingen information så ska man tala om att man inte har någon information. Jag köper en information om att man inte vet exakt när felet är lagat bara jag får reda på att det är ett fel som uppstått.

Nu kom vi fram till Bollnäs fyra timmar senare än planerat och det gjorde oss inte speciellt mycket. Men jag hade varit mycket mer tillfreds med situationen om man hade gått ut med denna information i högtalarna direkt när tåget stannade i Ljusdal. Uppenbarligen visste man då att man kommer att bli rejält försenade.
 
Nu är jag på väg med familjen till Alperna för att åka skidor en vecka. Vi får se hur det går med förseningar under denna resa!

RSS 2.0