Kommunstyrelsen på turné

Måndag den 30 mars 2009


Idag var det dags för det årliga utlokaliserade kommunstyrelsemötet. Varje år hålls ett kommunstyrelsemöte utanför Jokkmokks samhälle. I år är det Kåbdalis tur. Förra året hölls motsvarande möte i Porjus och året innan var vi i Vuollerim på ett möte.


Första punkten handlade om Laponiaprocessen. Det var en bra informationspunkt. Ett spännande arbete pågår.


Sedan behandlades ärendet om flyktingmottagandet i Jokkmokks kommun. Idag finns 13 hushåll med 52 personer inom integrationssamordningen. Dessutom finns 8 stycken ungdomar inom asylboendet för ensamkommande ungdomar.


Det är två olika avtalsområden men grupperna samarbetar.


Ungefär 15 stycken flyktingar bedöms komma under år 2009.


Det är nu uppe för diskussion om huruvida Jokkmokks kommun ska fortsätta med flyktingmottagandet eller inte.


Efter diskussion bestämdes att vi ska fortsätta med denna verksamhet. Det är viktigt att vi i Jokkmokks kommun med stora ytor och med vikande befolkningsantal visar att vi är beredda att ta emot människor från olika delar av världen.


Är det någonstans dessa människor borde kunna rymmas så är det i Jokkmokks kommun! I vår kommuns vision säger vi bland annat: Jokkmokk, kommunen där alla ryms!


Vi pratade om att detta är styrkan och möjligheten med Jokkmokks litenhet.


Därefter handlade det mycket om de ekonomiska utmaningarna vi står inför. Ett förslag till strukturförändringar lyftes fram. Många och intressanta diskussioner hölls. Kommunstyrelsens beslut blev att återremittera ärendet. Även om många tyckte att förslaget om förändrad organisation inom kommunstyrelsens område var bra så ville man inte besluta om ärendet då det presenterades vid sittande bord.


Ärendet har arbetats fram sedan kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte för två veckor sedan och facklig information hölls så sent som i fredags. Trots att förslaget bygger på oppositionens förslag om att inte anställa en ekonomichef så tyckte oppositionen att man vill ha mer betänketid.


Kommunstyrelsens beslut blev att jag som kommunchef ska jobba vidare med frågan.


Det konkreta som kommunstyrelsen tog idag är att vi nu ska införa köpstopp, investeringsstopp, vikariestopp och liknande.


Frågan om nya ramar för år 2009 togs också idag. Det finns två förslag till nya ramar för år 2009. Ett från alliansen och ett från oppositionen. Kommunfullmäktige den 20 april beslutar om vilket förslag till ramar 2009 som ska gälla.


Det som känns väldigt bra från min sida är att hela detta strukturförändringsförslag med de organisationsförändringar som beslutades om har vuxit fram från förslag från olika delar i organisationen. Det har kommit förslag från såväl medarbetare som från den politiska ledningen och även från oppositionen och från ledningsgruppen. Även i OJ!-gruppen har diskussioner förts om dessa frågor.


Delaktighet är viktigt!


Earth hour

Fredag den 27 mars 2009

I morgon är det dags för earth hour.

Många runt om i världen släcker ner all belysning och liknande under en timme på lördag kväll.

Många hör av sig om varför vi på Jokkmokks kommun inte är med på detta.

Vi har verkligen jobbat för att vara med på denna viktiga händelse. Men tyvärr måste jag meddela att vi inte kommer att släcka ned något under kvällen i morgon.

Vi har tillsammans med vår energiingenjör kollat upp hur vi kan göra från kommunens sida. Tyvärr har det visat sig att det ställer till en väldigt massa merarbete och en väldigt massa merkostnader för Jokkmokks kommun att till exempel släcka ner gatubelysning och liknande ikväll.
 
Det skulle krävas övertidsarbete hos våra medarbetare och vi har dessutom tydligen ett avtal om gatubelysningen med Vattenfall som innebär att vi betalar för belysningen utifrån schabloner som innebär att ingen minskad kostnad på elräkningen kommer att komma Jokkmokks kommun tillhanda även om vi skulle släcka belysningen en timme på lördag kväll.
 
Tråkigt tycker jag men så är det.  

Det skulle ändå kunna vara en poäng, en markering och en symbolhandling att vi från kommunens sida släcker ned allt vi kan under en timme men så blir det alltså inte.  

Vi får försöka bidra med detta som privatpersoner istället.

Träff med samebyarna

Torsdag den 26 mars 2009


Förmiddagen bestod av ett antal olika möten. Bland annat hade vi en arbetsplatsträff där vi diskuterade de olika förändringsförslag som finns gällande hur vår organisation ska se ut.


På eftermiddagen var jag på ett möte med ordförandena i samebyarna. Vi diskuterade ett antal olika aktuella frågor. Det var återigen en bra diskussion och det känns som att vi är överens i väldigt många olika frågor. Det är mycket bra med dessa möten. Samebyarna är en väldigt viktig del av Jokkmokks kommun.


Vi pratade bland annat om den fjällsäkerhetsdag som Jokkmokks Fjällsäkerhetskommitté arrangerade i tisdags. Då fick eleverna i årskurs nio prova på en mängd olika saker. Bland annat träffade de representanter från samebyarna som informerade om skoterförbud och liknanden.


Eleverna fick också prova på att hoppa i en isvak. Naturligtvis under ordnade former. Räddningstjänsten var med och informerade om en mängd olika saker.


Syftet med den dagen var helt enkelt att försöka undvika så många olyckor och dödsfall i framtiden. Vi har haft alltför mycket av detta i Jokkmokks kommun under den senaste tiden.


Kommunallagen kanske låter som ett tråkigt ämne men är ganska intressant ändå!

Onsdag den 25 mars 2009


Idag var jag på en utbildningsdag i Luleå. Utbildningen handlade om de förändringar som nu skett i kommunallagen.


Kommunallagen är den lag som är viktigast vad gäller regelverket om hur kommuner och landsting ska styras.


Jag har inte den bakgrunden att jag kan detta område speciellt bra. När jag började i kommunen som ekonomichef för 14 år sedan visste jag inte ens vad det var för skillnad på en politiker och en tjänsteman.


Jag tycker att det är ganska bra att jag har den bakgrunden för det betyder att jag har full förståelse för våra medborgare som inte skiljer på politiker - som alltså är valda av folket för en viss tidsperiod - och tjänstemän - som alltså har sökt och fått ett jobb med ett vanligt anställningsförhållande.


Nåväl, jag är av den åsikten att jag klarar mig mycket bra i mitt arbete utan att kunna alla paragrafer i kommunallagen. Jag litar fullt ut på mina medarbetare som har denna kunskap. Men vi bestämde ändå tillsammans att jag skulle vara med på denna utbildningsdag för att få en översiktlig genomgång av kommunallagen.


Och det är jag glad för!


Det var nämligen en bra dag med mycket matnyttig information. Jag är långt ifrån expert inom området efter denna dag men jag har nosat på ytan och vet i huvudsak vad regelverket säger.


Bland annat fick jag reda på att det är okej att vissa kommunala bolag får bedrivas i vinstsyfte. Till exempel fjällvärmebolag och elbolag (inklusive vindkraftbolag) i kommunalt ägo får drivas i vinstsyfte. Det regleras nämligen i speciallagar.


Däremot drivs de kommunala bostadsbolagen utan vinstsyfte. Syftet med de kommunala bostadsbolagen är oftast att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder. Det regleras i varje bolags enskilda bolagsordning.


Därmed är per definition bostadsbolagens syfte något annat än att de ska gå med vinst. Trots det faktum att syftet inte är att bolaget ska gå med vinst får ändå bostadsbolaget gå med vinst.


Kommuners förhållande till industrilokaler diskuterades också. Det är ofta gränsdragningsproblem inom detta område. Nu är det fastställt i de nya förändringarna i kommunallagen att kommuner får tillhandahålla lokaler till enskilda företagare om inte marknaden eller företaget själv klarar av att tillhandahålla lokalerna.


Hyressättningen blir då ett problemområde. Det står endast att det ska vara en långsiktig marknadsmässig hyra. Men hur stor är marknadshyran när ingen marknad finns?


Kommunfullmäktiges uppgifter diskuterades. Ofta diskuterar vi på hemmaplan vilka ärenden som ska till kommunfullmäktige för beslut och vilka ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen eller facknämnderna.


Grundprincipen är att ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan av större vikt för kommunen ska beslutas i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges ordförande har en jätteviktig roll. I princip ska kommunfullmäktiges ordförande gå igenom med styrelse- och nämndsorföringarna om hur ärendelistan ska se ut inför kommande kommunfullmäktigemöte.


Vi diskuterade frågan om utseendet på den politiska organisationen. Det är många kommuner som nu överger den traditionella politiska organisationsstrukturen och i stället avvecklar facknämnder.


I det organisationsutvecklingsarbete som pågår hos oss har nu politiken initierat en översyn av vår politiska organisations utseende och funktion.

En matnyttig och spännande dag är därmed till ända.


Ájtte och Vuollerim6000

Tisdag den 24 mars 2009


På förmiddagen var jag med på ett möte där vi försöker hitta samverkansmöjligheter mellan de två olika museer som finns i Jokkmokks kommun, det vill säga Ájtte och Vuollerim6000. Kommunens ingång är att i dessa tider då det är stor brist på ekonomiska resurser så skulle vi vilja hitta samverkansmöjligheter.


Det var ett bra möte men min bedömning efter mötet är att vi inte kommer att hitta någon samverkansmöjlighet mellan de två museerna i Jokkmokks kommun. Framtiden får utvisa hur vi går vidare i den frågan.


OJ!-möte

Tisdag den 24 mars 2009


På eftermiddagen hade vi ett möte i vår organisationsutvecklingsgrupp, OJ!-gruppen. Det var ett bra möte. Vi resonerade fram och tillbaka i olika frågor. Vi fick en redovisning om sammanställningen av de medarbetarenkäter som genomförts och även av resultatet från de genomförda SWOT-analyserna.


Båda dessa olika delar ser förhållandevis lika ut. Mycket fokus ligger på ledarskapsfrågor och vi bestämde därför att vi ska gå vidare med dessa frågor.


Under april månad ska vi ha en informationsträff med alla medarbetare där vi ska ta en lägesbeskrivning. Därefter ska vi ha en genomgång med mellanchefer och diskutera ledarskapsfrågor och liknande.


Studiebesök på Vattenfalls jätteinvestering i Akkats

Måndag den 23 mars 2009


Idag har vi haft en heldag med ledningsgruppen. På förmiddagen behandlades allehanda frågor med tonvikt på de ekonomiska utmaningarna vi står inför. Men även frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete och andra frågor inom personalområdet diskuterades.


Just frågorna om de ekonomiska utmaningarna är ju verkligen i fokus nu. Alla blir mer eller mindre berörda av dessa förändringar. Vi får se vad som händer på kommunstyrelsemötet på måndag den 30 mars.


Direkt efter lunch var vi på studiebesök på Akkats vattenkraftanläggning. Där investerar Vattenfall för nästan en miljard kronor nu. Man borrar och spränger i berget för att leda vattnet genom ytterligare en turbin i framtiden. Vi fick gå i dessa underjordiska gångar och vi fick mycket bra information om hela investeringsprojektet.


Mycket intressant!


Delaktighet om ekonomiska förändringar

Fredag den 20 mars 2009

Ett av nyckelorden i vårt organisationsförändringsarbete är delaktighet.

Därför har vi haft två stycken träffar med det vi kallar processgrupper där vi har pratat om de svåra ekonomiska utmaningar vi står inför. 

Jokkmokks kommun ligger cirka 15 miljoner kronor fel just nu. Vi har alltså en planerad verksamhet som mest troligt kommer att kosta 15 miljoner kronor mer än de intäkter vi mest troligt kommer att ha under år 2009.

Under de två processgrupper vi nu haft har cirka 60 medarbetare deltagit. Det är ungefär 10 procent av alla våra medarbetare. Det känns jättebra att så många har kommit för att vara med och kunna påverka vår kommunala framtid.

Väldigt många förslag har kommit fram under dessa två träffas. Utifrån det som kommit fram har flera olika förslag lyfts fram. Bland annat har ett förslag om att inte rekrytera en ekonomichef lagts fram. Istället borde vi slå ihop tre av våra administrativa enheter till en gemensam enhet.

Just precis det förslaget har vi nu lyssnat på. Vi har därför lagt fram det förslaget och det ska nu upp till politiken för behandling. Dessutom har en mängd andra förslag också lagts fram. Bland annat förslag om köpstop, investeringsstopp och liknande.

Idag har vi haft fackliga förhandlingar om just dessa olika förslag. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi lyssnar på alla intresserade medarbetares olika förslag. Det finns en jättestor kunskap i vår organisation och den måste vi ta vara på.  

Fjällsäkerhet

Onsdag den 18 mars 2009


Idag åker jag tillsammans med några andra representanter från Jokkmokks Fjällsäkerhetskommitté till fjälls. Jag är kommunal representant i Jokkmokks Fjällsäkerhetskommitté. Vi jobbar med skadeförebyggande frågor i sommar- och vinterfjällen.


Vi jobbar nu med ett projekt som handlar om att sätta upp skyltar på renvaktarstugor i Jokkmokks fjällvärld.


Syftet med projektet är att man ska veta var man är även om man gått vilse. Det hela startade med att en bekant berättade om en gång då hon var ut och fjällvandrade. Det blev dimma och det blev svårt att lokalisera sig. Helt plötsligt kom sällskapet fram till en renvaktarstuga. Det var ju gått nog men problemet var att de ändå inte visste var de befann sig.


Nu sätter vi upp skyltar med namn och GPS-positioner på dessa renvaktarstugor så att vilsna fjällvandrare och skidåkare kan se var man är. Samebyarna i de aktuella områdena är med på upplägget, och på skyltarna framgår också vilken sameby stugan ligger i.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag den 16 mars 2009


Idag var det ett ordinarie arbetsutskottsmöte i kommunstyrelsen. Mötet hade förlängts i tiden och utökats till ett extra budgetberedningsmöte. Det har att göra med de stora ekonomiska utmaningarna som vi står inför.


Vi hade besök av fyra olika verksamhetsrepresentanter idag. Många olika frågor diskuterades. 


Sameslöjdsstiftelsen var på besök. Det är en branschorganisation för sameslöjdverksamhet som har sitt säte i Jokkmokk. De har fem fast anställda idag.


De presenterade sin verksamhet och la fram olika förslag till att utöka verksamheten och fastigheten.


Länsstyrelsen var också på besök. De informerade om hur de jobbar med naturreservatsfrågor.


Ungefär hälften av vår kommuns yta är nationalparker och naturreservat. Om man lägger till Natura 2000-områden och liknande så kommer man upp i ungefär två tredjedelar av Jokkmokks kommuns yta som är skyddat område.


Fastighetsfrågorna diskuterades igen. Vi ska jobba vidare med att försöka sälja fastigheter.


Spanjorer på besök

Söndag den 15 mars 2009


Ikväll kom det ett stort gäng spanska elever direkt från Spanien till Jokkmokk. De ska vara på besök i Jokkmokk under denna vecka. En tjej bor hos oss och är tillsammans med äldsta dottern.


Skolverksamheten i Jokkmokks kommun har ett mycket stort utbyte med skolor runt om i världen. Det är verkligen bra. Jag tror att våra elever lär sig väldigt mycket både vad gäller språkkunskaper men även om olika kulturer genom att träffa jämnåriga från olika håll runt om i världen.


Frågor om ekonomin

Tisdag den 10 mars 2009

På förmiddagen ägnade vi större delen av ledningsgruppsmötet till att diskutera hur vi ska tackla och hantera våra ekonomiska utmaningar.

På kvällen genomförde vi sedan en processgrupp med tema ekonomiska utmaningar. Vi har bjudit in alla våra medarbetare till en träff för att höra vad medarbetarna tycker vi bör göra för att klara våra ekonomiska utmaningar.

Det kom cirka 25-30 medarbetare till denna träff. Det blev jättebra diskussioner i olika grupper. Många har åsikter om vad som kan göras. Jättekul och jättebra!

Nu på måndag den 16 mars har vi nästa träff i våra processgrupper. Temat är detsamma och tanken är att de som inte kunde gå nu i kväll ska kunna gå den 16 mars.

Nu ska vi sammaställa vad som lyftes fram i dessa processgrupper och sedan ska det lyftas fram till politiken. Sedan får vi se vad som händer med synpunkterna som kom fram.
 
Återigen - delaktighet, dialog, tillit och kommunikation är jätteviktigt!

Sportlov

Söndag den 8 mars 2009

Denna vecka har det varit sportlov i Jokkmokk. Familjen var i slutet av veckan till fjälls. Vi brukar hålla till i Sitojaure. Det har blivit vårt favoritställe. Vi har åkt snöskoter, fiskat, åkt skidor, spelat spel, läst och tagit det lugnt på alla sätt och vis. 

Vädret var inte så bra. Fortfarande är det ganska kallt och det blåste ganska mycket. Men vi hade några fina dagar också. Och framförallt är det så skönt att åka till fjälls får då slipper vi telefoner, datorer och TV-apparater under några dagar. Där laddar vi batterierna och vi fylls med energi.   

Extra budgetberedningsmöte

Tisdag den 3 mars 2009

Idag har det varit ett extra möte i budgetberedningen. Igen! Det känns som att vi håller extra möten utifrån de ekonomiska utmaningarna i princip varje dag.

Vi har också haft ett mycket bra möte med facken idag. Vi höll en allmän information om hur läget ligger i alla våra frågor. Även där var det stort fokus på ekonomin. Men vi pratade även om många andra frågor. 

RSS 2.0