Storytelling

Onsdag den 27 mars 2013

På morgonen hade jag ett möte med VD:n för Destination Jokkmokk och med en medarbetare från Kunskapens Hus. Vi pratar om olika utvecklingsfrågor med tema storytelling och liknande. En föreläsning och en workshop planeras i maj månad.

På eftermiddagen hade jag ett möte med medarbetarna på ekonomifunktionen. Vi pratade boksluts- och årsredovisningsfrågor, månadsrapporter och praktikplatser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krisledningsövning

Tisdag den 26 mars 2013

På morgonen var jag med på ett möte med teknik- och serviceavdelningen. Vi håller på att utvärdera den lösning vi jobbat med sedan i höstas gällande olika organisatoriska frågor.

Sedan var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Därefter hade jag ett möte med medarbetarna på miljökontoret. Vi pratade lite framtidsfrågor och hur saker och ting påverkas av en eventuell gruvetablering.

Sedan skulle jag vara med på ett möte med revisorerna men på grund av att kommunstyrelsen igår återremitterade ärendet om bokslut och årsredovisning 2012 ställdes mötet med revisorerna in.

På eftermiddagen hade vi en krislednings- och larmövning. Vi blev inringda och fick meddelande om att en orkan drar in över länet och ställer till mycket oreda. Det var en bra övning och vi lärde oss mycket av den. Vi får hoppas att inga kriser av denna karaktär inträffar men om det skulle bli något är det mycket viktigt att vi tränat på lite olika scenarior.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsemöte

Måndag den 25 mars 2013

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Därefter hölls ett kommunstyrelsemöte.

Bokslutsärendet behandlades. Det ursprungliga preliminära resultatet har förändrats. Jokkmokks kommun redovisar ett resultat på 1,9 miljoner kronor plus. Det är något sämre än budget men ändock ett positivt resultat. Ärendet blev återremitterat. Texten i verksamhetsberättelserna ska kompletteras något.

Energibesparingsprojektet som vi kallar för EPC-projektet behandlades. Kommunstyrelsen föreslår att vi går vidare med EPC-projektet och frågan ska nu upp på kommunfullmäktigemötet den 8 april.

Kommunstyrelsemötet behandlade en fråga om prissättning av industrimark. Kommunens finansiering av Sápmi Awards behandlades.

Samernas utbildningscenter firar 70-årsjubileum i år. Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om medfinansiering till firandet. En bygdemedelsfråga gentemot Samernas utbildningscenter diskuterades.

Ett nytt avtal för kommunens företagshälsovård är under framtagande. Finansiering av en tilläggstjänst diskuterades.

En fråga om marksanering behandlades. Ett ärende om bisysslor behandlades och ett nytt förslag till beslut om teckningsrätt finns.

En motion om ratificering av ILO169 behandlades. Frågan lyfts vidare till kommunfullmäktige.

Några val- och anmälningsärenden diskuterades slutligen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med gruvbolag

Fredag den 22 mars 2013

Jag började dagen med att överlämna våra husnycklar till nästa ägare av vårt hus. Det känns helt rätt att lämna detta stora hus nu när behovet är annorlunda. Från och med idag är vi skrivna i Kåbdalis.

Sedan var jag med på Strukturums morgonmöte. Dagens ämne var friskvård. Vi fick höra om ett lyckat exempel där olika medlemmar från samebyarna varit med på ett friskvårdsprojekt. Det var mycket intressant att lyssna på.
 
 
 

Sedan var jag och kommunalrådet på en träff gällande gruvfrågor. Vi var inbjudna av ett bolag som heter Eurasian Minerals Sweden AB. Det bolaget har rättigheterna till ett område söder om järnmalmsfyndigheten vid Kallak. Området heter Iekelvare och där finns eventuellt en kopparfyndighet. 

 

Bolaget har träffat representanter från berörda samebyar samt även markägare. Och idag fick vi från kommunens sida samma information.

 

Bolaget har ett undersökningstillstånd och de processar nu fram olika arbetsplaner. Om det går som bolaget planerar kommer ett undersökningsarbete med små borrarbeten att genomföras i sommar.

 

 

 

 

 

 

 


Fjällsäkerhet

Torsdag den 21 mars 2013

Idag har niorna i Jokkmokks kommun haft en fjällsäkerhetsdag. För femte året i rad arrangerar Jokkmokks fjällsäkerhetskommitté denna dag för att informera om olika skadeförebyggande frågor.

Jag är kommunens representant i Jokkmokks fjällsäkerhetskommitté och jag hälsade alla välkommen på morgonen. Med tanke på gårdagens dödsolycka i Sarek var det extra viktigt och extra aktuellt att prata om skadeförebyggande fjällsäkerhetsfrågor. Tyvärr fick vi ändra på programmet något på grund av den tragiska dödsolyckan.

 
 
 
 
 
 
 

Världspremiär i Jokkmokk

Torsdag den 21 mars 2013

På kvällen hade jag förmånen att vara med på världspremiären av filmen Eskil & Trinidad. Den spelades in i Jokkmokk och Vuollerim för exakt ett år sedan och i kväll var det premiär i Jokkmokk.
 
Röda mattan var utrullad och biosalongen var fullsatt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsfrågorna är mycket viktiga

Onsdag den 20 mars 2013

På förmiddagen var jag med på ett telefonmöte med kommunchefer och ekonomichefer inom Lapplands kommunalförbund. Jag var med som både kommunchef och ekonomichef från Jokkmokks kommun. Vi pratade mest om ekonomiska spörsmål men även andra saker avhandlades.

På eftermiddagen hade vi en allmän facklig information. Även där pratade vi ekonomi och ekonomiska förutsättningar. Prognosen säger nu att Jokkmokks kommun kommer att gå back under år 2013. Det leder till att åtgärder måste vidtas. I dagsläget vet vi dock inte vilka eventuella förändringar som kommer att ske.

Vi pratade även om lönekartläggningsfrågor och vi pratade om ett jämställdhetsprojekt som alla kommuner i Norrbotten bestämt sig för att vara med på. Vi söker nu deltagare till projektet. Från ledningen kommer jag och personalchefen att vara med och från övriga medarbetare har vi klart med en deltagare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska utmaningar och LIS-samråd

Tisdag den 19 mars 2013

Idag har vi haft en heldag med politikerna med tema ekonomi. På förmiddagen pratade vi om hur vi jobbat under 2012. Vi fick en redovisning om måluppfyllelse och ekonomi från alla avdelningschefer.

På eftermiddagen blickade vi framåt. Vi pratade om både 2013 och 2014.

Tyvärr ser det ekonomiska läget inte så positivt ut. Kostnaderna inom socialtjänsten ökar och trots att socialtjänsten fick ökade resurser via beslutet om skattehöjningen så prognostiserar man ett stort underskott mot budget under år 2013.

 
Direkt efter detta möte hade vi ett möte gällande gestaltningsplan, skyltprogram och liknande. Vi diskuterade om hur vi går vidare med frågan.

På kvällen var jag på ett samrådsmöte gällande LIS-områden i Jokkmokks kommun. Vi fick in några synpunkter från privatpersoner och från en representant från en sameby. Dessa synpunkter tar vi nu till oss och går vidare i processen. Senast den 8 maj ska synpunkter om detta komma in. Sedan går ärendet till länsstyrelsen för beslut.
 
 
 
 
 
 
 

Utanförskap

Måndag den 18 mars 2013

På förmiddagen var hela ledningsgruppen samt ett antal politiker på ett seminarium på Sunderby Folkhögskola.

Seminariet handlade om socioekonomiska beräkningar i samband med folkhälsa, missbruk och utanförskap. Vi lyssnade på en forskare som heter Ingvar Nilsson. Poängen är att om man satsar förhållandevis låga resurser i ett tidigt skede sänker man de direkta kostnaderna i framtiden och de negativa samhällsekonomiska effekterna minskas rejält.

 
På eftermiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi hade temat lönekartläggning och lönebildning. Vi pratade även ekonomiska frågor samt jämställdhetsfrågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsfrågor

Måndag den 18 mars 2013

På kvällen var jag på ett seminarium anordnad av Strukturum. Vi fick lyssna på företagarfrågor rent allmänt och frågor kring det mycket lyckade projektet EntreprenörsCentra i synnerhet.

Det projektet är ett projekt som Jokkmokks och Älvsbyns kommun jobbar med tillsammans.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tromsö i maj

Fredag den 15 mars 2013

Igår och idag har jag varit på en kommunchefsträff i Luleå. Länets kommunchefer träffas emellanåt för att utbyta erfarenheter och för att diskutera olika frågor som berör oss alla. På denna träff har vi pratat eSamhälle, eHälsa, jämställdhetsfrågor, kollektivtrafikfrågor, forsknings- och utvecklingsfrågor, GIS-frågor (geografisk information) samt en rad andra frågor.

Vi avslutade träffen med att vi fick en information om att vi kommunchefer i länet i slutet av maj ska åka till Tromsö på ett studiebesök tillsammans med länets kommunlaråd och landshövdingen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All reklam är bra reklam

Onsdag den 13 mars 2013

Idag har jag varit med på ett samrådsmöte gällande inflyttningsfrågor och andra frågor som berör många olika organisationer. Vi började med att få lyssna på Marianne Mannberg som forskat inom lite olika områden som handlar om detta.

Vi pratade även om effekter av en artikel i Aftonbladet. Vi konstaterade att all reklam är bra reklam.

 
 
 
 
 
 
 
 

Information från gruvbolaget

Tisdag den 12 mars 2013

På förmiddagen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum. Där gick vi igenom allehanda viktiga frågor som berör både kommunen och näringslivsbolaget.

På eftermiddagen hade vi från kommunen ett möte med gruvbolaget. Vi fick information om olika aktuella frågor.

Provbrytningsansökan för Kallak Norra är sedan en tid tillbaka beviljad. Den är överklagad men mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Det finns också ett beslut om att området nu är riksintresse.

Provbrytning på Kallak Norra ska påbörjas i juni 2013. Det är cirka 400 ton som ska provbrytas. Det motsvaras av ungefär 25 lastbilar. Materialet ska transporteras till Finland där analyser ska ske i september 2013.

400 ton bedöms som ganska små mängder. Man berättade att man fått tillstånd att provbryta 6.000 ton. Men det bedöms nu som att det räcker med att provbryta endast 400 ton.

På Kallak Södra påbörjades provborrningsarbeten i början av februari. Två borrmaskiner finns där nu och man ska fram till oktober 2013 borra cirka 19.000 borrmeter på Kallak Södra.

Representanterna från gruvbolaget berättade att ansökan om bearbetningskoncession pågår. Målet är att bearbetningskoncessionen ska vara klar och beviljad i slutet av 2013.

Vi fick också information om att gruvbolaget kontinuerligt träffar representanter från byarna och andra markägare.

Vi pratade även om logistikfrågor. Huvudalternativet från gruvbolaget är att ett stickspår ska byggas från gruvområdet till inlandsbanan. Järnvägsbyggen är dock svåra frågor och det bedöms ta väldigt lång tid innan en sådan process är klar. Därför är bedömningen just nu att det mest sannolika alternativet att man börjar transportera malmen på lastbilar till befintlig järnväg strax norr om Jokkmokk för vidare transport norrut.

 
 
 
 
 
 
 
 

Internationella kvinnodagen

Fredag den 8 mars 2013

Idag är det den internationella kvinnodagen. I Jokkmokk uppmärksammas den bland annat på ett förlängt fredagsmöte på Strukturum.

Första punkten handlade om möjligheterna att främja kvinnors företagande. Monica Lejon från länsstyrelsen berättade om de olika möjligheterna. Det har visat sig att det genom tiderna alltid varit lättare att söka hjälp och bidrag för företagare i traditionellt sett manliga branscher. Det var någon som sa att om det skramlat, varit tungt och luktat diesel har man fått bidrag. Nu jobbar man mer med andra kriterier i olika stödformer.

Sedan fick vi lyssna på Eva-Lotta Backteman som berättade om sitt företagande och framförallt om sitt engagemang kring kvinnofrågor i olika perspektiv.

Efter det kom Åsa Petersen upp på scenen. Hon berättade och svarade på frågor från Ludde Wästfelt som var moderator i sammanhanget. Åsa är en känd feminist och debattör i många olika samhällsfrågor. Det blev en mycket intressant förmiddag.

Efter det hade jag en träff med olika inblandade personer i frågan om sommarens arrangemang av Sápmi Awards.

 
 
 
 
 
 
 

Skoterförbud

Onsdag den 6 mars 2013

Idag har vi haft ett möte med styrelserepresentanter från AB Destination Jokkmokk. Vi resonerade kring allehanda övergripande frågor. Det var ett bra möte och jag hoppas vi redde ut lite frågetecken under samtalet.

Därefter hade vi ett möte med representanter från samebyarna i Jokkmokks kommun. Denna gång handlade träffen om skoterförbudsfrågor och upplägget och hanteringen av skoterförbuden. Vi skissar på ett nytt upplägg inför nästa år som ska göra det lite mer flexibelt och lite bättre för skoteråkarna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny ekonomichef

Tisdag den 5 mars 2013

Den 1 maj börjar Jan Nilsson som ny ekonomichef i Jokkmokks kommun. Jan jobbar idag sedan sex år tillbaka som ekonomiansvarig i Sorsele kommun.

Fram till dess är det jag i min roll som kommunchef som även är formell ekonomichef.

4,8 miljoner kronor i vinst

Måndag den 4 mars 2013

På morgonen hade vi ett möte med ledningsgruppen. Vi pratade bland annat om ekonomiska frågor. Bokslutet för år 2012 är i princip klart. Enligt preliminära uppgifter redovisar Jokkmokks kommun en vinst på cirka 4,8 miljoner kronor för år 2012. Det ska jämföras med en budget på 3,2 miljoner kronor vilket känns bra. Trots vinsten har vi områden inom vår organisation som gör stora underskott, bland annat inom socialtjänsten och inom kommunstyrelsens område.

Nu ska första månadsrapporten upprättas i syfte att se hur vi ligger till efter två månader av år 2013. Samtidigt jobbar vi med budgetfrågor inför år 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringslivsråd

Fredag den 1 mars 2013

På morgonen var jag på Strukurums morgonmöte. Där hölls ett näringslivsråd där vi från kommunen informerade om viktiga och aktuella frågor. Det var många deltagare på mötet och det blev bra diskussioner.

Sedan hade jag en träff med Destination Jokkmokks VD. Vi pratade övergripande och aktuella frågor. Just nu är det många tyska turister som kommer till Jokkmokks kommun på organiserade resor och man jobbar vidare med den tyska marknaden för att få ännu fler turister hit till nästa vintersäsong.

Därefter hade vi ett möte där vi gick igenom dagordningen inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott och direkt efter det mötet hade jag en träff med två konsulter i frågan om kompetensförsörjning och generationsväxlingsproblematiken.

På eftermiddagen var jag med på en träff med representanter för IOGT och NTO gällande olika lokala frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0