Budgetfrågor

Torsdag den 26 mars 2015

På morgonen var jag med på ett möte med en företagare gällande en fastighetsaffär. Jag hade senare en träff med kultur- och fritidschefen och ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt personalchefen. Vi pratade om en kommande rekrytering inom kulturskolan.

Sedan var jag med på ett videomöte där kommuncheferna och ekonomicheferna inom Lapplands kommunalförbund var med. Vi pratade om budgetfrågor och lönebildningsfrågor inför kommande direktionsmöten och budgetärenden inför år 2016.

 
 
 
 
 
 
 

Framtidsfrågor

Onsdag den 25 mars 2015

Idag har vi haft en heldag med politiker och tjänstemän där vi pratat strategiska framtidsfrågor med fokus på år 2016. Mycket tid ägnades åt socialtjänstens frågor men även alla andra budgetansvariga avdelningar och kontor presenterade sina utmaningar och förutsättningar.

Nästa steg i Jokkmokks kommuns budgetprocess är nu att vi i april och maj träffas i det vi kallar budgetberedningsträffar. Då ska ytterligare resonemang föras med våra olika budgetansvariga avdelningar och kontor.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågor i media

Tisdag den 24 mars 2015

På morgonen hade jag en genomgång med socialchefen. Sedan blev jag intervjuad av en student från Umeå universitet som gör ett arbete kopplat till gruvfrågan och turistiska frågor. Jag har också blivit intervjuad av Norrbottens-Kuriren i gruvfrågan och jag har idag även blivit uppringd av Nordnytt i samma fråga.

På eftermiddagen hade jag ett möte med personalchefen och efter det var jag med på ett möte som handlade om EU-migranter. Mötet handlade främst om människor från Rumänien som sedan en tid tillbaka finns även i Jokkmokks kommun.

Med på mötet fanns representanter från socialtjänsten, integrationsverksamheten, polisen, ICA, Konsum, Jokkmokks Frikyrka, Jokkmokks församling, arbetsförmedlingen och Röda korset.

Vi pratade om vilka regler som gäller i olika situationer och vi pratade om på vilka olika sätt vi kan hjälpa människor som är i behov av hjälp. Vi konstaterade att många medborgare från Rumänien som tillbringar sin tid hos oss i Jokkmokk enligt dem själva inte är i behov av någon hjälp.

Jag tycker det är bra att vi träffades i denna konstellation idag även fast vi inte löste utmaningarna på dagens möte. Vi har nu skapat ett kontaktnät och vi kan därmed snabbt hitta varandra om vi behöver träffas igen.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av videomöten

Måndag den 23 mars 2015

På morgonen hade jag ett möte gällande en utvärdering kring hur vi använder oss av videomöten. IT Norrbotten gör en utvärdering av den tekniska lösningen som vi just nu använder oss av.

Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi gick igenom olika aktuella frågor och därefter var jag med på ett möte med kommunstyrelsen. Bokslutet för år 2014 behandlades och ett ärende om en ny avfallsplan gicks igenom. Frågor kring ensamkommande barn och ungdomar behandlades och diverse investeringsfrågor hanterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migrations- och integrationsfrågor

Torsdag den 19 mars 2015

Idag har jag varit i Stockholm på ett möte i det nationella kommunchefsnätverket. Vi har fått tagit del av aktuell information från Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har ägnat tid åt att lyssna på en representant från Migrationsverket och vi har diskuterat migrations- och integrationsfrågor samt även frågor kring utsatta EU-medborgare. Det är frågor som berör och påverkar alla 290 kommuner i landet.

Vi fick också ta del av information gällande digitaliseringsfrågor och vi diskuterade hur vi i Sverige ska lösa och hantera frågor kring e-tjänster.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samisk parlamentsbyggnad till Jokkmokk

Onsdag den 18 mars 2015

På morgonen hade jag ett informationsmöte med Vision. Vi från arbetsgivarsidan informerade om ett resonemang som går ut på att göra vissa förändringar inom utvecklingskontoret i syfte att frigöra mer resurser till att jobba med datahallsfrågorna.

På eftermiddagen var jag med på en informationsträff där vi från kommunens sida bjudit in olika intresserade människor, företag, organisationer och myndigheter till ett möte om frågan kring en samisk parlamentsbyggnad i Jokkmokk. Många olika synpunkter kom fram och vi förde bra resonemang kring hur vi ska jobba vidare med denna fråga. Vi är överens om att vi ska försöka hjälpa sametinget i frågan kring att hitta en lämplig plats för att bygga en parlamentsbyggnad.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett nytt visionsdokument växer fram

Tisdag den 17 mars 2015

Idag har vi haft årets första träff där alla kommunanställda chefer träffas och går igenom olika aktuella frågor. Vi är ungefär 30 personer som träffas under fyra tillfällen per år. Vi började dagen med att lyssna på kommunalrådet som beskrev hur han som politiker ser på vårt kommande visionsdokument som nu ska processas fram och arbetas med och ersätta det dokument som heter Jokkmokk 2015.

Vi genomförde två olika grupparbeten under dagen. Bland annat kring hur vi ser på frågan om vad dessa chefsträffar ska ha för innehåll. Vi fick även ta del av olika exempel från verksamheterna. Bland annat berättade skolchefen om frågan kring att införa stipendier till lärarstudenter i syfte att Jokkmokks kommun lättare ska kunna anställa och behålla lärare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiker utbildas

Måndag den 16 mars 2015

På morgonen hade jag ett möte med socialchefen och med chefen för biståndsenheten och ytterligare en medarbetare från socialtjänsten. Vi pratade om och planerade ett samverkansmöte gällande frågor kring EU-migranter.

Även i Jokkmokk har vi från och till besök av rumänska medborgare som har olika behov av stöd och hjälp från både kommunens organisation och från medborgare och från delar av civilsamhället.

Det finns definitivt ett behov från många olika håll att få lite mer information om vad som gäller i dessa sammanhang.

Sedan var jag med på en utbildning för samtliga politiker i kommunfullmäktige och i styrelser och nämnder. Jag höll en inledande presentation om min roll som kommunens högsta tjänsteperson och om vilket ansvar jag har. Sedan höll en person från PwC i utbildningen under resten av dagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikativt ledarskap

Torsdag den 12 mars 2015

Igår jobbade jag med olika föreberedelser inför nästa veckas olika träffar. Jag hade också en genomgång med personalchefen i olika aktuella frågor.

Idag har jag varit i Piteå på en länsträff för kommunchefer, ekonomichefer, personalchefer och socialchefer från länets alla 14 kommuner.

Vi har bland annat pratat om och workshoppat kring kompetensförsörjning och kommunikativt ledarskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågor diskuteras

Tisdag den 10 mars 2015

På förmiddagen hade jag en genomgång med personalchefen i olika aktuella frågor. På eftermiddagen hade jag ett möte med två representanter från gruvbolaget Jimab. Bolaget har nu helt ny ledning och de ville på besöket i Jokkmokk bland annat berätta om hur läget i bolaget är just nu.Stipendier till lärarstudenter

Måndag den 9 mars 2015

Idag har jag varit på mandatperiodens första möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi pratade bland annat finansieringsfrågor och verksamhetsfrågor gällande ensamkommande asylsökande ungdomar.

Vi gick igenom olika fastighetsfrågor och framförallt tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att införa stipendier till lärarstudenter och att vi även inför andra ekonomiska morötter i syfte att lättare kunna anställa lärare.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leda för resultat

Torsdag den 5 mars 2015

Idag har jag varit i Stockholm. Eller egentligen på Arlanda. Där har jag varit med på en konferens som handlade om kvalitetsstyrning inom socialtjänsten. Leda för resultat heter utbildningsprogrammet som pågått sedan i höstas. Det är många kommuner från olika delar av landet som är med på denna utbildning och bland annat Jokkmokks kommun är med.

På dagens seminariedag var kommuncheferna och en politiker från kommunstyrelsen i de deltagande kommunerna inbjudna. Vi hade bra grupparbeten och vi lyssnade på intressanta föredrag.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor diskuteras

Onsdag den 4 mars 2015

Idag på morgonen var jag med på ett extra kommunstyrelsemöte där frågan om förlängning av projektet Focus Jokkmokk diskuterades.

Sedan startade årets första träff som vi kallar för en strategisk beredningsdag där politiker och tjänstemän träffas och går igenom olika frågor. Vi fick ta del av en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning av måluppfyllelse från våra olika avdelningar och enheter. Vi diskuterade kring hur vi eventuellt kan förändra processen kring hur vi jobbar med budgetfrågor och vi pratade om hur vårt nästa strategiska visionsdokument ska se ut.

Vi fick också ta del av en redovisning av arbetet i det projekt som vi kallar Tillväxt Jokkmokk och som visar på olika samhälls- och näringslivseffekter i Jokkmokks kommun i en situation där en eventuell gruvetablering i Kallak, väster om Jokkmokk, blir verklighet.

Vi kan konstatera att enligt rapporten så kommer inte en gruvetablering att lösa de utmaningar som finns för att klara befolkningsmål och liknande i Jokkmokks kommun. Utmaningarna är stora och många och vi behöver jobba med många olika saker för att klara av att öka antal medborgare i Jokkmokks kommun.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0